මීට වඩා විකෘති කොරෝනා ප්‍රබේද එන්න පුලුවන් – මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ

ඉදිරියේදී ඩෙල්ටා විකෘති ප්‍රබේදයට වඩා ප්‍රබල කොරෝනා විකෘති වෛරස් ඇති වෙන බව වයිරසවේදය පිළිබඳ  විද්‍යාඥ  මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ මහතා පවසා ඇත.

දැනට පවතින එන්නත්වලින් කොරෝනා වයිරසවලට  එරෙහිව සියයට  95කට වැඩි සටනක් කළ හැකි බව  පෙනී යන නමුත්  ඉදිරියේදී බිහිවන  කොරෝනා ප්‍රභේදවලට අලුතින් එන්නත් නිපදවීමට සිදු වනු ඇති බව ඒ මහතා පවසා ඇත.