සීනි කිලෝ 3 යි ගන්න පුළුවන්

ලංකා සතොස ඕනෑම ශාඛාවකින් එක්කෙනෙකුට වරකට ලබා ගන්න පුලුවන් සීනි කිලෝ තුනක් කියලා සතොස සභාපති රියර් අද්මිරාල් ආනන්ද පීරිස් මහතා කියලා.

සතොසෙන් මිලදී ගන්න හැකි සීනී පාලන මිලට ලබාගන්න පුලුවන් කියලා ඒ මහතා ලංකාදීප වෙබ් අඩෙවියට කියලා තියෙනවා.

‘අලුත් උපරිම සිල්ලර මිල වන දුඹුරු සීනි කිලෝවක් රුපියල් 125 ක්, සුදු සීනි කිලෝවක් රුපියල් 122 ක්, මිලදී ගන්න පුලුවන්. සතොස සතුව අවශ්‍ය තරම් සීනි තොග තියෙනවා’