2000 ගන්න සුදුසුනම් අභියාචනාවක් ගේන්න

නිරෝධායනය ඇඳිරිනීතිය පැනවීම නිසා ජීවනෝපාය අහිමි වු අයට දෙන රුපියල් 2000 දීමනාව ගැනීමට වුවමනා නම් ඒ සඳහා තමන් සුදුසු නමුත් මේ වනතෙක් ඒ දීමනාව ලැබී නැත්නම් අභියාචනා ලබා ගැනීම් ආරම්භ කරලා.

තමන් පදිංචි ප්‍රදේශය භාර ග්‍රාම නිලධාරීන් හරහා මේ අභියාචනා ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ඉදිරිපත් කළ යුතුය.

රජය ලබාදෙන රුපියල් 2000 දීමනාව අගෝස්තු 30 වෙනිදා වනවිට පවුල් 727,339 ක් සඳහා ගෙවීම් සිදුකර අවසන් බව වාරිමාර්ග අමාත්‍ය සහ රාජ්‍ය ආරක්ෂක හා ආපදා කළමනාකරණ සහ ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ පවසලා.

නිරෝධායන ඇඳිරි නීතීය පැනවීම නිසා තම ජීවනෝපාය අහිමි වු පුද්ගලයන්ට ලබා දෙන රුපියල් 2000 දීමනා ලාභීන්ගෙන් 50% කට මේ වන විට ඒ මුදල් ලබා දීලා අවසන් බව ස්වදේශ කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේඛම් එන්.එච්.එම්. චිත්‍රානන්ද මහතා පවසලා තියෙනවා.