ෆයිසර් දෙන්නේ හමුදාවෙන් විතරයි – යුධ හමුදාපති

කෝවිඩ් මර්ධනය සඳහා ලබා දෙන ඇමරිකාවේ ෆයිසර් එන්නත් පුද්ගලයන් වෙත එන්නත් කරන රාජකාරිය මින් ඉදිරියට සෞඛ්‍ය අංශවලින් ඉවත් කරලා යුධ හමුදාවට භාර දීලා තොයෙන බව යුධ හමුදාපතිවරයා පවසලා.

විනිවිදභාවයකින් තොරව ෆයිසර් එන්නත පිටස්තර පුද්ගලයන්ට ලබා දීමේ සිද්ධි කිහිපයක් පසුගිය දිනවල අනාවරණය වෙලා තියෙන නිසාත් එන්නත ලබා ගත් අයගේ තොරතුරු ලේඛනවලට ඇතුළත් කරලා නැති නිසා මේ තීරණය ගත් බව යුද හමුදාපතිවරයා පවසලා.

මුලාශ්‍ර – ලංකාදීප